Филология

Максаты

 • Англис тилиндеги тексттин ар кандай түрлөрүн иштеп чыгуу, талдоо жана чечмелөө методдоруна жана ыкмаларына ээ, адабий процесстин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, көркөм маани-маңызын талдай алган негизги адабий жана лингвистикалык категориялар жаатында адис даярдоо. коомдук адабий кырдаалга жана доордун маданиятына байланыштуу адабий чыгарманы, ошондой эле, анын лингвомаданий, коммуникативдик-прагматикалык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө билимди талдай алган, кесипкөй, англис тилин окутууга көп көңүл бурулат.

Билим берүү максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Коомдун маданий ар түрдүүлүгүн социалдык-тарыхый, этникалык жана философиялык контексттерде кабыл алган адамды тарбиялоо

Окутуунун максаттары:

Филология программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Адабият теориясы жана тарыхы (адабияттар) жана негизги изилденип жаткан тил (тилдер), байланыш теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө, тарыхты түшүнүү, учурдагы абалы жана келечеги жаатындагы негизги жоболорду жана түшүнүктөрдү билүү, филологияны өнүктүрүү;
 • Салттуу ыкмаларды жана заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен адабий жана лингвистикалык фактыларды чогултуу жана талдоо боюнча негизги жөндөмдөргө ээ болуу
 • Адабият теориясы жана тарыхы, үйрөтүлгөн чет тили, коммуникация теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө жаатында алган билимдерин өзүнүн изилдөө иш-аракеттеринде колдоно алат.

Карьералык мүмкүнчүлүктөр

Бизнес Башкаруу дипломго ээ болгондон кийин, төмөнкү багыттар боюнча карьералык мүмкүнчүлүктөрдү күтсө болот: билим берүү, маданият жана искусство, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, административдик жана иш кагаздары, медиа, басма жана полиграфия.

Билим берүүнүн түрү

Толук убакыт​

Окутуунун шарттары​

4 жыл

Берилген квалификациясы

Менеджер

Окутуу тилдери​

Орусча, Англисче

Башка программалар​

Информатика жана эсептөө техникасы

Максаты

 • Маалыматтык тутумдарды математикалык колдоонуну түзүү жана колдонуу менен байланышкан маалыматтык-эсептөө тутумдары үчүн программалык камсыздоо чөйрөсүндөгү теориялык жана практикалык маселелерди ийгиликтүү чечүүгө жөндөмдүү адистерди даярдоо; программалык камсыздоону жана маалыматтык тутумдарды жана тармактарды башкаруу ыкмаларын иштеп чыгуу менен; компьютердик технологиялар жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программаларды иштеп чыгуу; компьютердик технологияны колдонуу.

Билим берүү максаттары

 • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Кесиптик иштин маселелерин чечүүдө заманбап маалыматтык технологияларды жана программалык камсыздоону колдоно алуу

Окуунун күтүлүүчү натыйжалары

Компьютердик программалар жана автоматташтырылган тутумдар программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

• Стандарттарды, ченемдерди жана эрежелерди, ошондой эле кесиптик ишмердүүлүккө байланыштуу техникалык документтерди иштеп чыгууга катышуу

• Маалыматтык жана автоматташтырылган тутумдар үчүн программалык камсыздоону орнотуу

• Практикалык колдонууга ылайыктуу алгоритмдерди жана программаларды иштеп чыгуу, информатиканын негиздерин колдонуу жана программалык камсыздоону долбоорлоо, түзүү жана тестирлөө/текшерүү үчүн программалоо

• Ар кандай булактардан жана маалымат базаларынан алынган маалыматтарды издөө, сактоо, иштеп чыгуу жана талдоо, маалыматтык, компьютердик жана тармактык технологияларды колдонуу менен керектүү форматта берүү

• Тилдердин жана колдонмо моделдөө программаларынын пакеттеринин негизинде моделдөө алгоритмдерин иштеп чыгуу жана аларды ишке ашыруу

• Заманбап тутумдук программалык камсыздоону колдонуу: операциялык тутумдар, операциялык жана тармактык кыртыштар, тейлөө программалары

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Жумуш берүүчүлөр жогорку деңгээлдеги компьютердик билимге ээ жана аларды уюмдардын алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн инновациялык ыкмалар менен колдоно алган бүтүрүүчүлөрдү издешет. Мүмкүнчүлүктөрүн каржы, фильмдер жана оюндар, фармацевтика, саламаттыкты сактоо, кардарлар колдонуучу продукцияда, ар кандай тармактардагы өнүмдөр жана коммуналдык кызматтарда, башкача айтканда иш жүзүндө бардык эле тармактарда жана коомдо колдоно алышат.

Билим берүүнүн түрү

Толук убакыт

Окутуунун шарттары

4 жыл

Берилген квалификациясы

Менеджер

Окутуу тилдери

Орусча, Англисче

Башка программалар

Менеджмент

Максаты

 • Дүйнөлүк айлана-чөйрөнүн татаалдыгын жана жергиликтүү өзгөчөлүктөрүн эске алган башкаруу чечимдерин кабыл алуу процессине катышууга жөндөмдүү адистерди даярдоо

Билим берүү максаттары

 • Студенттин керектүү маалыматтарды издөө, топтоо, структуралоо, критикалык талдоо жана синтездөө жөндөмдөрүн өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
 • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
 • Натыйжалуу командалык иш, анын ичинде маданияттар аралык чөйрөдө долбоордун аткарылышын уюштуруу,

Окуунун күтүлүүчү натыйжалары

Колледждин программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

 • Уюштуруу жана башкаруу иш-аракеттери
 • Уюмдун жана бөлүмдөрдүн ишин пландаштыруу
 • конкреттүү долбоорлорду, иш-чараларды, иштерди жүзөгө ашыруу үчүн аткаруучулардын (аткаруучулардын командаларынын) ишин уюштуруу
 • Кызматкерлердин, бөлүмдөрдүн, топторунун (команда) ишин контролдоо
 • Бөлүмдүн жана жумушчу топтун (команда) деңгээлиндеги кыйынчылыктарды, каршылыктарды, келишпестиктерди жөнгө салууга катышуу
 • Башкаруу чечимдерин кабыл алуу үчүн уюмдун тышкы жана ички чөйрөсүнүн факторлору жөнүндө маалыматтарды чогултуу, иштеп чыгуу жана талдоо

Карьера мүмкүнчүлүктөрү

Менеджмент адистиги тууралуу диплом алгандан кийин, төмөнкү багыттар боюнча иштегенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот: кадрлар, маркетинг, социалдык ишкердүүлүк, чакан соода же ишкананы тейлөө, мамлекеттик секторду башкаруу, жарнама менеджменти, санарип маркетинг, долбоорду башкаруу жана келишим тейлөө иши.

Билим берүүнүн түрү

Толук убакыт

Окутуунун шарттары

3 жыл

Берилген квалификациясы

Менеджер

Окутуу тилдери

Орусча, Англисче

Башка программалар

Менеджмент

Миссия

 • Подготовить специалистов, способных участвовать в процессах принятия управленческих решений, учитывающих комплексность глобальной  среды и региональную специфику.

Образовательные цели

 • Развитие у студента навыков систематизированного поиска, сбора, структурирования, критического анализа и синтеза необходимой информации, применения системного подхода для решения поставленных задач
 • Развитие способностей устанавливать и поддерживать взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере
 • Эффективная работа в команде, организация выполнения проектов, в том числе в кросс-культурной среде

Ожидаемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу колледжа должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

 • Организационно-управленческая деятельность
 • Планирование деятельности организации и подразделений
 • Организация работы исполнителей (команды исполнителей) для осуществления конкретных проектов, видов деятельности, работ
 • Контроль деятельности подразделений, команд (групп) работников
 • Участие в урегулировании организационных конфликтов на уровне подразделения и рабочей команды (группы)
 • Сбор, обработка и анализ информации о факторах внешней и внутренней среды организации для принятия управленческих решений

Карьерные возможности

После получения диплома программы Менеджмент, вы можете рассчитывать на карьерные возможности в следующих областях: управление персоналом, маркетинг, социальное предпринимательство, управление розничной торговлей, управление государственным сектором, управление рекламой, цифровой маркетинг, управление проектами и управление контрактами.

Форма обучения

Очная

Срок обучения

4 года

Присваиваемая квалификация

Менеджер

Языки обучения

Русский, Английский

Другие программы

Информатика и Вычеслительная Техника

Миссия

 • Подготовка специалистов, способных успешно решать теоретические и практические задачи в области производства программного обеспечения для информационно-вычислительных систем различного назначения, связанные с созданием и применением средств математического обеспечения информационных систем; с разработкой программного обеспечения и способов администрирования информационных систем и сетей; с разработкой программного обеспечения средств вычислительной техники и автоматизированных систем; с использованием средств вычислительной техники.

Образовательные цели

 • Развитие у студента навыков систематизированного поиска, сбора, структурирования, критического анализа и синтеза необходимой информации, применения системного подхода для решения поставленных задач
 • Развитие способностей устанавливать и поддерживать взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере
 • Способен использовать современные информационные технологии и программные средства при решении задач профессиональной деятельности

Ожидаемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

 • Участие в разработке стандартов, норм и правил, а также технической документации, связанной с профессиональной деятельностью
 • Инсталлирование программного и аппаратного обеспечения для информационных и автоматизированных систем
 • Разработка алгоритмов и программ, пригодных для практического использования, применение основ информатики и программирования к проектированию, конструированию и тестированию программных продуктов
 • Осуществление поиска, хранения, обработки и анализа информации из различных источников и баз данных, представление ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий
 • Разработка моделирующих алгоритмов и их реализаций на базе языков и пакетов прикладных программ моделирования
 • Использование современных системных программных средств: операционных систем, операционных и сетевых оболочек, сервисных программ

Карьерные возможности

Работодатели все чаще ищут выпускников с компьютерными навыками высокого уровня и способностью применять их инновационными способами для решения проблем, стоящих перед их организациями. Возможности существуют в таких разных областях, как финансы, фильмы и игры, фармацевтика, здравоохранение, потребительские
продукты и коммунальные услуги – практически во всех сферах бизнеса и общества.

Форма обучения

Очная

Срок обучения

4 года

Присваиваемая квалификация

Менеджер

Языки обучения

Русский, Английский

Другие программы

Филология

Миссия

 • Подготовка специалиста в области основных литературоведческих и лингвистических категорий, владеющего методами и приемами обработки, анализа и интерпретации разных типов и видов текста на английском языке, умеющего анализировать закономерности литературного процесса, художественного значения литературного произведения в связи с общественно-литературной ситуацией и культурой эпохи. Большое внимание также уделяется обучению профессиональному владению английским языком, предполагающему знание лингвокультурологических, коммуникативно-прагматических и функциональных особенностей.

Образовательные цели

 • Развитие у студента навыков систематизированного поиска, сбора, структурирования, критического анализа и синтеза необходимой информации, применения системного подхода для решения поставленных задач
 • Развитие способностей устанавливать и поддерживать взаимоотношения в социальной и профессиональной сфере
 • Воспитание личности, воспринимающая межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этническом и философском контекстах

Ожидаемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен быть готов решать следующие профессиональные задачи:

 • Демонстрировать знание основных положений и концепций в области теории и истории литературы (литератур) и основного изучаемого языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии;
 • Владеть базовыми навыками сбора и анализа литературных и языковых фактов с использованием традиционных методов и современных информационных технологий
 • Способен применять полученные знания в области теории и истории литературы (литератур) и изучаемого иностранного языка (языков), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в собственной научно-исследовательской деятельности

Карьерные возможности

После получения диплома программы Филология, вы можете рассчитывать на карьерные возможности в следующих областях: Образование, культура и искусство, информационные и коммуникационные технологии, административно-управленческая и офисная деятельность, средства массовой информации, издательство и полиграфия.

Форма обучения

Очная

Срок обучения

4 года

Присваиваемая квалификация

Менеджер

Языки обучения

Русский, Английский

Другие программы