Skip to content

Максаты

  • Англис тилиндеги тексттин ар кандай түрлөрүн иштеп чыгуу, талдоо жана чечмелөө методдоруна жана ыкмаларына ээ, адабий процесстин мыйзам ченемдүүлүктөрүн, көркөм маани-маңызын талдай алган негизги адабий жана лингвистикалык категориялар жаатында адис даярдоо. коомдук адабий кырдаалга жана доордун маданиятына байланыштуу адабий чыгарманы, ошондой эле, анын лингвомаданий, коммуникативдик-прагматикалык жана функционалдык өзгөчөлүктөрү жөнүндө билимди талдай алган, кесипкөй, англис тилин окутууга көп көңүл бурулат.

Билим берүү максаттары

  • Студенттин системалуу издөө, топтоо, структуралоо, керектүү маалыматтарды критикалык талдоо жана синтездөө ишин өркүндөтүү, берилген тапшырмаларды чечүүдө тутумдаштырылган мамилени колдонуу
  • Социалдык жана кесиптик чөйрөдө өз ара мамилелерди орнотуу жана сактоо мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүү
  • Коомдун маданий ар түрдүүлүгүн социалдык-тарыхый, этникалык жана философиялык контексттерде кабыл алган адамды тарбиялоо

Окутуунун максаттары:

Филология программасын өздөштүргөн бүтүрүүчү төмөнкү кесиптик милдеттерди чечүүгө даяр болушу керек:

  • Адабият теориясы жана тарыхы (адабияттар) жана негизги изилденип жаткан тил (тилдер), байланыш теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө, тарыхты түшүнүү, учурдагы абалы жана келечеги жаатындагы негизги жоболорду жана түшүнүктөрдү билүү, филологияны өнүктүрүү;
  • Салттуу ыкмаларды жана заманбап маалыматтык технологияларды колдонуу менен адабий жана лингвистикалык фактыларды чогултуу жана талдоо боюнча негизги жөндөмдөргө ээ болуу
  • Адабият теориясы жана тарыхы, үйрөтүлгөн чет тили, коммуникация теориясы, текстти филологиялык талдоо жана чечмелөө жаатында алган билимдерин өзүнүн изилдөө иш-аракеттеринде колдоно алат.

Карьералык мүмкүнчүлүктөр

Бизнес Башкаруу дипломго ээ болгондон кийин, төмөнкү багыттар боюнча карьералык мүмкүнчүлүктөрдү күтсө болот: билим берүү, маданият жана искусство, маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, административдик жана иш кагаздары, медиа, басма жана полиграфия.

Билим берүүнүн түрү

Толук убакыт​

Окутуунун шарттары​

4 жыл

Берилген квалификациясы

Менеджер

Окутуу тилдери​

Орусча, Англисче

Башка программалар​